FORMACIÓ PROGRAMADA PER LES EMPRESES


made in china


L'escola de xinès 书香 (shū xiāng) és una entitat autoritzada per la Fundació Tripartita  per organitzar cursos bonificats de xinès en empreses. La Fundació Tripartita depèn del Servei Públic d'Ocupació (Administració General de l'Estat).

Les empreses disposen d'un ajut econòmic per formar els seus empleats. Hi pot accedir qualsevol empresa independentment de la seva grandària o activitat, i estan inclosos els treballadors fixos–discontinus en els períodes de no ocupació, els que accedeixin a situació de desocupació a meitat de la formació, i els afectats per mesures temporals de suspensió de contracte.

Una vegada finalitzada la formació, l'ajut es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social (casella 601 del TC1).

Les empreses cofinançaran la formació segons els següents percentatges mínims sobre el cost total de la formació:

-          Empreses de 1 a 9 treballadors:               5%

-          Empreses de 10 a 49 treballadors:          10%

-          Empreses de 50 a 249 treballadors:        20%

-          De 250 o més treballadors:                       40%

Es considera cofinançament els costos salarials dels treballadors que reben formació en jornada laboral.

 

Normativa

REAL DECRETO LEY 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.

ORDEN TAS/37/2008, que modifica la Orden TAS/2307/2007 reguladora de la formación de demanda