Calendari curs 2017 – 2018

1 d'octubre de 2017  – 22 de juny de 2018

Vacances:

Nadal:                   23 de desembre de 2017 al 06 de gener de 2018

Setmana Santa:   26 de març al 2 d'abril de 2018

 

Reglament intern

Inscripció: Per reservar una plaça s’ha de fer efectiva la primera mensualitat (corresponent a octubre de 2017). La Direcció es reserva el dret d'anul·lar un curs, prèvia devolució dels imports pagats, si no hi ha un mínim d'alumnes inscrits.

Pagaments: Les persones que paguin en efectiu han d'abonar la mensualitat el primer dia lectiu de cada mesen cas de que aquest dia no assisteixin a classe hauran de pagar per transferència abans del dia 5 del mes en curs. Així mateix, les persones que paguin per transferència hauran de realitzar-la també abans del dia 5 de cada mes. En cas contrari, l'alumne no podrà assistir a classe. La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes.

Grups: Els grups es formaran amb un mínim de 5 persones, fins a un màxim de 8 estudiants. Si en qualsevol moment del període lectiu el nombre d'estudiants baixa de 5 persones, la quota mensual s'incrementarà (veure l'apartat de "cursos, horaris i preus" per a adults i "cursos per a nens i adolescents").

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat.

Baixes: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 7 dies d'antelació. En cas contrari, haurà d'abonar la quota mensual corresponent al mes en curs.